Conhpol
realizuje projekt

Marka Conhpol symbolem małopolskiej jakości obuwia – wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej.

 

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów:
wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

 

Wartość projektu: 447.958,12 zł
Wkład funduszy europejskich: 199.789,32 zł

 

 


 

Conhpol jest partnerem projektu Województwa Małopolskiego pod nazwą „Made in Małopolska” stanowiącego platformę współpracy marketingowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Partnerami z kluczowych dla regionu branż. Zakładanym celem projektu jest wzrost rozpoznawalności regionu, jako marki budowanej w oparciu o potencjał poszczególnych marek, które działać będą w Małopolsce pod wspólnym brandem „Made in Małopolska”. Podstawą współpracy będzie dwustronne wykorzystanie potencjału wizerunkowego współpracujących marek oraz zwielokrotnienie efektu wizerunkowego w celu osiągnięcia trwałego efektu synergii w obszarze promocji. Projekt stanowić będzie platformę komunikacji marketingowej z rozpoznawalnymi, ważnymi dla wizerunku regionu podmiotami. Partnerami są podmioty o znaczącej rynkowej renomie, powszechnie rozpoznawalne, pozytywnie kojarzone ze względu na wysoką jakość produkowanych przez siebie towarów i świadczonych usług, a także ze względu na miejsce pochodzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, którzy zadeklarowali udział w projekcie „Made in Małopolska”.

 

Projekt zakłada zbudowanie w świadomości Małopolan i turystów pozytywnego skojarzenia poszczególnych marek z miejscem ich powstawania, a znak „Made in Małopolska” będzie podkreślał miejsce pochodzenia firm i produktów, a także potwierdzał ich jakość i renomę.

 

Posługiwanie się znakiem jest sygnałem dla konsumentów, że produkty Conhpol są godne polecenia.

 

 

Więcej na: www.madein.malopolska.pl