Conhpol
realizuje projekt

CONHPOL – małopolskie obuwie na międzynarodowych rynkach,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej.

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów: wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

 

Wartość projektu: 462.120,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 198.800,00 zł

 

 


 

Firma Conhpol Henryk Konopka uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie –
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne.

 

Firma otrzymała grant w wysokości: 441.000,00 zł

 

 


 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Conhpol Henryk Konopka,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 3 Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość projektu: 334.481,46 zł

Wkład funduszy europejskich: 334.481,46 zł

 


 

Marka Conhpol symbolem małopolskiej jakości obuwia – wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej,
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa przedsiębiorcza małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Umiędzynarodowienie oferty produktów wytwarzanych przez firmę Conhpol i budowanie wizerunku małopolskiej marki poprzez wdrożenie Planu Działalności Międzynarodowej.

 

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów:
wejście na międzynarodowy rynek, zwiększenie przychodów firmy i zysku z działalności, rozwój produktów i podnoszenie ich jakości, zwiększenie skali produkcji, wzmocnienie wizerunku firmy, zwiększenie ilości polskiego eksportu, tworzenie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, promocja Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego, wzmocnienie rozpoznawalności polskich w tym szczególnie małopolskich marek na rynkach międzynarodowych.

 

Wartość projektu: 447.958,12 zł
Wkład funduszy europejskich: 199.789,32 zł

 


W oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – Henryk Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Conhpol Henryk Konopka informuje, iż uzyskał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (podmiot udzielający wsparcia) subwencję finansową.

 


 

Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej kolekcji obuwia, którego integralną część stanowią wkładki ortopedyczne.
Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek nowego typu obuwia wraz ze stanowiącą integralną cześć wkładką ortopedyczną, zwiększającego komfort życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu.

 

Realizacja projektu przewiduje wypracowanie następujących efektów:
Opracowanie modeli obuwia ortopedycznego, którego integralna częścią jest wkładka ortopedyczna redukująca naciski na podeszwowej stronie stopy. Produkt projektu będzie stanowić element zarówno terapeutyczny jak i profilaktyczny. Produkcja seryjna obuwia umożliwi optymalizację dostępności obuwia. Ułatwi profilaktykę

 

Wartość projektu: 184.500,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 126.650,00 zł