Regulamin Sklepu Internetowego CONHPOL
w domenie www.conhpol.pl

  Regulamin sprzedaży wyłącznie w sektorze B2B
 

DEFINICJE

 1. Cena – wartość wymienna towaru wyrażona w walucie pieniężnej;
 2. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która to dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym CONHPOL w domenie www.conhpol.pl wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Konto Klienta – część Sklepu Internetowego CONHPOL w domenie www.conhpol.pl;
 5. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego CONHPOL w domenie www.conhpol.pl;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym CONHPOL w domenie www.conhpol.pl;
 7. Sklep Internetowy – Sklep Internetowego CONHPOL w domenie www.conhpol.pl
 8. Sprzedawca – Henryk Konopka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma CONHPOL Henryk Konopka, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,
  NIP: 5510002377, REGON: 070135725, która wpisana została do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, organ prowadzący ewidencję Minister Rozwoju i Technologii. Kontakt do Sprzedawcy: nr tel. +48 33 876 76 66, e-mail: info@conhpol.pl
 9. Towar – produkty (rzeczy ruchome) prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru/ów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 12. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243);
 13. Zadatek – część Ceny uiszczanej przez Towar, który stanowi zabezpieczenie wykonania Umowy sprzedaży;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca umieszcza w Sklepie Internetowym towary ze swojej oferty.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem Konta Klienta, w ramach którego Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 3. Dla uzyskania Konta Klienta wymagana jest Rejestracja.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje tylko sprzedaży hurtowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i do każdej Umowy sprzedaży wystawia fakturę VAT.
 5. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KC.
 8. Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC
 9. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

 

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt ze Sklepem Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie Konta Klienta), w szczególności w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów;
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień nieodbieranie Produktów;
  4. nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych Klienta względem Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów spredaży.
 5. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Sprzedawcy lub w inny sposób udostępniony przez Sprzedawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez poinformowanie Sprzedawcy przez dostępne kanały dostępu.
 6. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu Internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Sklepie Internetowym, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 7. Rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 8. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe do których prawa przysługują Sprzedawcy, oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 9. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku). zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego o czym szerzej mowa w Polityce Prywatności.
 11. W przypadku wydania strony internetowej Sklepu Internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Sklepu Internetowego mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 12. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną telefonicznie, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 13. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo;
  2. zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Sprzedawca żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 14. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 15. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności.
 16. W przypadku rezygnacji przez Sprzedawcę z utrzymywania Konta Klienta, Sprzedawca nie zapewnia archiwizacji historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie na wybrane Towary. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z wpłatą przez Klienta określonego każdorazowo przez Sprzedawcę Zadatku oraz otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o treści: Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia nr (nr porządkowy Zamówienia).
 2. W przypadku nie wykonania Umowy sprzedaży z winy Sprzedawcy Zadatek, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, ma to znaczenie, że zostanie on zwrócony Klientowi w kwocie nominalnej jaka została przez niego wpłacona przy złożeniu Zamówienia. W sytuacji, gdy do nie wykonania Umowy sprzedaży dojdzie z winy Klienta Zadatek, o którym mowa w pkt 1 zostanie zatrzymany przez Sprzedawcę.
 3. Przy poszczególnych Towarach Sprzedawca może określić minimalną ilość tego Towaru konieczną do złożenia Zamówienia.
 4. Ceny Towarów wahają się od 40,00 € (słownie: czterdzieści euro) do 1.500,00 € (słownie: jeden tysiąc pięćset euro 00/100) i ze względu na specyfikę każdego Zamówienia ostateczna Cena za Towar będzie każdorazowo indywidualnie kalkulowana przez Sprzedawcę.
 5. Wartość zadatku, podobnie jak Cena za Towar, każdorazowo jest kalkulowana przez Sprzedawcę przed przyjęciem Zamówienia i wynosi ona od 30% (słownie: trzydzieści procent) do 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości Zamówienia.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/ów w Sklepie Internetowym należy wybrać Towar dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie Internetowym.
 7. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 8. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania Zamówienia oraz uiszczenie przez Klienta ustalonego Zadatku. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Sprzedawca może weryfikować Zamówienie telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia przez skierowanie do Klienta wiadomości e-mail. Wiadomość zawiera w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane stron Umowy sprzedaży, główne cechy zamówionego Towaru (ilość, rozmiar itp.), łączną Cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, wysokość Zadatku, termin realizacji Zamówienia, miejsce oraz sposób i koszty dostawy, a ponadto dane niezbędne do zapłaty ceny i kosztów dostawy. Załącznikiem do przedmiotowej wiadomości e-mail jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura proforma, która również określać będzie powyższe warunki. Z chwilą wysłania tej wiadomości Klientowi oraz po zapłaceniu Zadatku na podstawie faktury proforma (oba warunki muszą zostać łącznie spełnione) następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 10. Zmiana w Zamówieniu w trakcie jego realizacji są możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. Potwierdzeniem przyjęcia zmian do Zamówienia będzie przesłana przez Sprzedawcę nowa faktura proforma uwzględniająca wprowadzone zmiany.
 11. Koszt dostawy może być odrębnie szacowany. Wówczas o tym koszcie Klient jest informowany w odrębnej wiadomości lub telefonicznie.
 12. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności tytułem Zadatku, chyba, że Strony postanowią inaczej.
 13. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT w tradycyjnej papierowej lub w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę VAT elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany Sklepie Internetowym, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru lub w formie papierowej wraz z Towarem.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane Zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

 

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. Cena podana przy Towarze w Sklepie Internetowym lub Cena ustalana w toku indywidualnych negocjacji jest wiążąca od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia oraz zapłacenia przez Klienta Zadatku.
 2. Sklep internetowy zapewnia Klientowi następujące sposoby zapłaty Zadatku oraz Ceny:
 1. zapłata przelewem tradycyjnym/elektronicznym – Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedawcy. W takim wypadku Zamówienie jest przyjmowane do realizacji w momencie zaksięgowania płatności Zadatku na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 2. zapłata przez bramkę płatności online „imoje” obsługiwane przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909;
 1. W tytule przelewu/płatności należy podać numer dokumentu księgowego, tj. faktury VAT albo faktury proforma oraz nr Zamówienia. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia.

 

V. KOSZTY, SPOSÓB I TERMINY DOSTAW

 1. Dostawa Towaru realizowana jest według reguły Incoterms EX Works (EXW). Magazyn Sprzedawcy do odbioru Towaru według reguły EXW znajduje się pod adresem:
  Firma CONHPOL Henryk Konopka
  Ul. Księdza Zygmunta Kuźmy 127
  34-105 WYSOKA
  POLSKA
 2. Koszt dostawy i ubezpieczenia Towaru w całości pokrywa Klient. 
 3. Termin dostawy Towaru określany jest przez Sprzedawcę przy złożeniu Zamówienia.
 4. W razie wykrycia uszkodzenia, naruszenia lub braków Towaru przy jego wydawaniu przez przewoźnika, Klient powinien zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki z Towarem oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie, naruszenie lub braki Towaru nie dające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru Towaru zawiadomić o nich przewoźnika i zażądać spisania protokołu szkody.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem Internetowym.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Klienta.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 6. Na podstawie art. 558 § 1 KC Sprzedawca w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Towar.
 7. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postanowienia z pkt 6 powyżej nie stosuje się.
 8. W przypadku otrzymania Towaru z wadą Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne, wyłącznie w sytuacjach uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca może udzielić gwarancji na Towar. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej Towar (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Wyłącznie Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z jednoczesnym obowiązkiem poniesienia przez Klienta kosztów zwrotu Towaru.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient musi poinformować Sprzedawcę w jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: Firma CONHPOL Henryk Konopka, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Polska lub;
  2. mailowo na adres: info@conhpol.pl;
  3. w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient wskazany w pkt 1 ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia (stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wskazanemu w pkt 1 powyżej wszystkie otrzymane od niego płatności, bez kosztów dostawy, która realizowana była według reguł Incoterms EX Works (EXW) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży a po zwrocie przedmiotu transakcji. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Firma CONHPOL Henryk Konopka, ul. Księdza Zygmunta Kuźmy 127, 34-105 Wysoka, POLSKA, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Towar będący rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych użyte w niniejszym Rozdziale VIII słowo „Klient” znajduje zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ICH ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta (wyłącznie osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować
  1. na piśmie na adres: Firma CONHPOL Henryk Konopka, Stanisław Dolny 400A,
   34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@conhpol.pl
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. W składanej reklamacji Klient winien:
  1. podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności na czym polega brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży lub z czego on wynika oraz daty ujawnienia się niezgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  2. określić żądanie dotyczące sposobu usunięcia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  3. wskazać dane kontaktowe Klienta składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 9. Przy uwzględnienie reklamacji Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi w takim przypadku Sprzedawca.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 11. Obniżona cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 12. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 13. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 15. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych użyte w niniejszym Rozdziale IX słowo „Klient” znajduje zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.

 

IX. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur proforma, faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf na wskazany w złożonym Zamówieniu adres poczty elektronicznej lub na adres, z którego Zamówienie było składane.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej Sklepu Internetowego. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

X. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu wykonania Umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane w niniejszym dokumencie jako: „RODO”).
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Klienta adres, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

 

 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy DE.
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Klienci. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.conhpol.pl.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  1. zawieranie Umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy;
  2. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji, przyjęcie płatności, przebieg realizacji Zamówienia.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML);
  3. adres poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 7. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient: cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia z Klientem z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Klienta (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Klienta oraz w celach marketingowych. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Klienta.
 8. Sprzedawca może przesyłać Klientowi wiadomości  e-mail lub wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji, przyjęcie płatności, przebieg realizacji Zamówienia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8_00 do 16_00 pod nr +48 33 876 76 66.
 2. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: info@conhpol.pl. Odpowiedzi na kontakt droga elektroniczną następować będzie w możliwie jak najkrótszym czasie w dni oraz w godzinach wskazanych w pkt 1 powyżej. 
 3. W wypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin oraz Umowy sprzedaży podlegają przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy KC.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy polski sąd powszechny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.